41 NORTH EĞİTİM HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ
MADDE: 1 – TARAFLAR
1.1 İşbu Sözleşme, Ferko Signature Binası Büyükdere Cad. No: 175 Kat:B-4 Levent/İSTANBUL adresinde mukim 41 NORTH BUSINESS SCHOOL EĞİTİM AŞ (işbu sözleşmede kısaca 41 NORTH olarak anılacaktır) ve eğitim programına başvuran ve detayları imza bölümünde yer alan (işbu sözleşmede kısaca “KATILIMCI” olarak anılacaktır) kişi arasında akdedilmiştir.
MADDE: 2- KONU VE KAPSAM
2.1 İşbu sözleşme; Sözleşmenin son bölümünde belirtilen tarih, isim ve süre kapsamında 41 NORTH tarafından hazırlanan ve koordine edilen eğitim programının usul ve esaslar ile, işbu eğitim ile ilgili olarak KATILIMCI ve 41 NORTH’un karşılıklı hak ve yükümlülüklerini içerir
MADDE: 3 – TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. 41 NORTH, eğitim süresince, eğitmeni temin etmekle ve eğitim ortamını sağlamakla yükümlüdür. 41 NORTH konuşmacı ve/veya eğitim yeri değişikliği hakkını, KATILIMCI’ya önceden haber vermek kaydıyla saklı tutar. Eğitmenin kimliğinin Sözleşmenin esaslı unsuru olduğu durumlarda, 41 NORTH; KATLIMCI’dan Eğitmen değişimi için yazılı onay almakla yükümlüdür.
3.2. 41 NORTH, eğitim tamamlandıktan sonra, taahhüt ettiği katılım sertifikasını, eğitimden faydalanan KATILIMCI adına düzenlemekle yükümlüdür. Ancak, işbu sertifikanın verilebilmesi için, eğitimden faydalanan KATILIMCI’nın aşağıdaki yükümlülüklerini zamanında ve gereği gibi ifa etmesi gerekmektedir. Aksi halde, 41 NORTH, eğitim sertifikasını vermeme hakkını saklı tutar;
3.2.1 KATILIMCI, devam ettiği eğitim programına %70’ten az devam ettiği durumda veya 2 güne kadar süren kısa süreli eğitimlerde herhangi devamsızlık yaptığı takdirde sertifika alma hakkını kaybeder.
3.2.2 KATILIMCI, işbu Sözleşme’ nin imzalanması akabinde, sözleşmeye konu olan hizmet bedellerini zamanında ve eksiksiz olarak ödemekle yükümlüdür.
3.2.3 Katılımcı, işbu Sözleşmeye konu müracaat ettiği eğitim programının içeriği ve kapsamı hakkında bilgi aldığını, ilgili eğitime almaya elverişli düzeyde bulunduğunu (dil, lisans veya deneyim vb.) kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.3. 41 NORTH, teknolojinin gelişimine uygun olarak, KATILIMCI’nın lehine olmak kaydıyla, eğitim ve ilgili yayınların içeriklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
3.4. KATILIMCI, işbu Sözleşme ile taahhüt ettiği ödemeleri, geciktirmesi halinde, ödeme tarihinden itibaren, her geciken ay için, eğitim bedeline, aylık %5 gecikme faizi ekleyerek ödemekle yükümlüdür. KATILIMCI’nın ödemeleri vadesinde yapmaması halinde, 41 NORTH tarafından hukuki takip başlatılır ve KATILIMCI’nın işbu sözleşmede taahhüt ettiği bedel ile birlikte, aylık %5 (beş) gecikme faizi, dava harçları, konuya ilişkin diğer masraflar ve 41 NORTH’ya ait vekalet ücretlerini de ödemekle yükümlü olur.
3.5. KATILIMCI, ödemeleri yaptığı halde eğitimden 41 NORTH ‘un esaslı ihmal ya da kusuru nedeniyle faydalanamazsa, 41 NORTH, KATILIMCI’ya aldığı tüm eğitim bedellerini (ön ödemeler dahil), planlanan eğitim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde aynı ödeme kanalıyla iade eder.
3.6. KATILIMCI’nın eğitim bitiminden sonraki dönemlerde, kariyerinde göstereceği başarılar, adıyla ve fotoğrafıyla beraber 41 NORTH tarafından, referans olarak kullanılabileceğine müsaade ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Öyleki 41 NORTH bu durumdan ve fikri mülkiyet hakkından doğan, işleme hakkı, çoğaltma hakkı, temsil hakkı ve yayma hakkına da sahip olacaktır.
MADDE: 4 – MALİ HÜKÜMLER
4.1. İşbu Sözleşme’de söz konusu olan eğitim bedeli, 41 NORTH ‘un bildirdiği ve teyit ettiği, banka hesabına KATILIMCI tarafından ödenecektir. İşbu Sözleşme’nin toplam bedeli Sözleşmenin son bölümünde belirtildiği gibidir.
Banka Hesabı : Garanti Bankası, Yeni Bosna Radar Şubesi, İstanbul
41 North Business School Eğitim AŞ
IBAN : TR 64 0006 2001 1550 0006 2980 18
4.2. KATILIMCI, işbu Sözleşme ile taahhüt ettiği ödemeleri, geciktirmesi halinde, ödeme tarihinden itibaren, her geciken ay için, eğitim bedeline, aylık %5 gecikme faizi ekleyerek ödemekle yükümlüdür. KATILIMCI’nın ödemeleri vadesinde yapmaması halinde, 41 NORTH tarafından hukuki takip başlatılır ve KATILIMCI’nın işbu sözleşmede taahhüt ettiği bedel ile birlikte, aylık %5 (beş) gecikme faizi, dava harçları, konuya ilişkin diğer masraflar ve 41 NORTH’ya ait vekalet ücretlerini de ödemekle yükümlü olur.
MADDE: 5 – MÜCBİR SEBEP
5.1. Taraflardan her birinin işbu Sözleşme tahtındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri, doğal afetler, sel, savaş, ambargo, deprem, her türlü halk ayaklanması veya milli hükümet politikası, grev, şiddetli hava olayları (kuvvetli fırtına, yoğun kar yağışı vs.), elektrik, data ve telefon hatlarındaki vb kesintiler veya her iki Tarafın da makul sayılabilecek kontrolünde olmayan nedenlerden dolayı engellendiği veya imkansız hale geldiği takdirde, her iki Taraf da söz konusu yükümlülüklerini yerine getirememiş olmaları nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Ayrıca bu gibi durumlardan etkilenen Taraf ya da Taraflar, böyle bir mücbir sebebin gerçekleşmesinin akabinde, en geç 7 (yedi) gün içerisinde, diğer Tarafı durumdan derhal haberdar etmekle yükümlüdür.
5.2. Taraflardan herhangi birinin yükümlülüklerini yerine getirmesi, madde “5.1”de sayılan sebeplerden dolayı karşı Tarafa yapılan mücbir sebep ihbarı tarihinden itibaren, 1 (bir) ayı aşan kesintisiz bir süre kadar gecikiyorsa, diğer Taraf bu 1 (bir) aylık sürenin sonunda derhal ve tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın Sözleşme’yi feshedebilecektir. Yine, işbu durumda fesih, yazılı olarak ve iadeli taahhütlü mektup veya noter kanalıyla yapılmak zorundadır.
MADDE: 6 – SÖZLEŞMENİN SONLANDIRILMASI VE FESHİ
6.1.1. Eğitim başlangıç tarihinden 45 gün önce yapılan iptallerde %100 iade,
6.1.2. Eğitim başlangıç tarihinden 45 günden az süre kala yapılan iptallerde ise KATILIMCI, aldığı eğitimleri geçerli bir mücbir sebep olmaksızın iade etmek istemesi durumunda, ödemiş olduğu toplam eğitim bedelinin tamamını sözleşmeden haksız yere caymış olması ve 41 NORTH’un uğrayacağı rezervasyon kaybı nedeniyle cezai şart olarak 41 NORTH’a ilk yazılı talebi üzerine bırakacağını ve/veya ödeme yapıldıysa bu miktarı geri talep etmeyeceğini KATILIMCI gayri kabili rücu kabul,beyan ve taahhüt eder.
6.2. KATILIMCI dilerse 6.1’deki süreler saklı kalmak kaydıyla, iptalden vazgeçerek, söz konusu eğitimi bir sonraki, aynı konulu başkaca bir tarihte verilecek eğitime erteleyebilir. Ancak bu durumda “eğitim bedeli” iade edilmez. 41 NORTH, eğitimin bu yolla ertelenmesi halinde, alternatif eğitim tarihini belirleme hakkını saklı tutar. KATILIMCI 1 (bir) yıl içinde kendisine sunulan eğitim tekliflerinden hiçbirini kabul etmezse, veya tekrar iptal ederse erteleme hakkı düşer ve 6.1.2 maddesinde belirtildiği üzere yapılan ödeme miktarı tarafına iade edilmez. KATILIMCI, eğitime 10 günden daha az bir süre kala, erteleme hakkını kullanamaz.
6.2. KATILIMCI dilerse 6.1’deki süreler saklı kalmak kaydıyla, iptalden vazgeçerek, söz konusu eğitimi bir sonraki, aynı konulu başkaca bir tarihte verilecek eğitime erteleyebilir. Ancak bu durumda “eğitim bedeli” iade edilmez. 41 NORTH, eğitimin bu yolla ertelenmesi halinde, alternatif eğitim tarihini belirleme hakkını saklı tutar. KATILIMCI 1 (bir) yıl içinde kendisine sunulan eğitim tekliflerinden hiçbirini kabul etmezse, veya tekrar iptal ederse erteleme hakkı düşer ve kendisine 6.1.2 maddesindeki “cezai şart bedeli” haricindeki geri kalan ödeme miktarı iade edilir. KATILIMCI, eğitime 10 günden daha az bir süre kala, erteleme hakkını kullanamaz.
6.3. Eğitimin KATILIMCI tarafından iptali halinde geri ödeme yapılmaz. İşbu madde, ödemenin tamamının alınmasına ilişkin diğer maddelerdeki düzenlemelere halel getirmez.
6.4. 41 NORTH zorunlu gördüğü durumlarda eğitim başlangıç tarihini ileri alabilir. Bu erteleme fesih sebebi sayılamaz.
6.5. Taraflardan biri Sözleşme’den tek taraflı dönmek isterse, feshi ihbarı noter aracılığıyla, iadeli taahhütlü mektupla, e-posta (teslim bildirimli) ile işbu Sözleşme’de yer alan diğer tarafın ikametgahına yapmakla yükümlüdür. Aksi halde fesih hükümsüz kalacaktır.
MADDE: 7 – DİĞER HÜKÜMLER
7.1. Tarafların işbu Sözleşmeden doğan haklarını geç kullanmaları veya hiç kullanmamaları, söz konusu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecek olup, ancak yazılı şekilde yapılan feragatler hüküm taşıyacaktır.
7.2. İşbu Sözleşme’den doğan alacaklar ve borçlar, ancak tarafların yazılı izin vermesi üzerine temlik ve nakil edilebilir.
7.3. İşbu Sözleşme, taraflar arasındaki tüm anlaşmayı içermekte olup, işbu sözleşmenin konusuna dair olarak taraflarca daha önceden yapılmış tüm anlaşmaların yerine geçmektedir.
7.4. İşbu Sözleşme gereğince gerçekleştirilen tüm işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda 41 North’un ticari defterleri, kayıt ve belgeleri, mikrofilm ve bilgisayar kayıtları, faksları, elektronik posta gönderileri, ses kayıtları ve her türlü yazışmaları (her iki Tarafın kurumsal domainlerinden (e-mail adresi vb.) elektronik ortamda yapılan yazışma ve ekleri dahil) HMK 193. maddesi uyarınca münhasır ve kesin delil olarak kabul edilecektir. İşbu madde delil sözleşmesi niteliğindedir.
7.5. Taraflar Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku’nun uygulanmasını, her türlü hukuki ilişki için ifa yeri ve yetkili yargı merciinin İstanbul (Merkez) mahkemeleri ve icra daireleri olmasını kabul ve beyan etmişlerdir.
7.6. Taraflar, aralarında Sözleşme gereğince yapılacak olan tüm bildirimlerin yazılı olması gerektiğini, ayrıca, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe yukarıda yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu beyan ile bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul etmişlerdir.
7.7. İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin veya birkaçının kısmen veya tamamen geçersizliği işbu Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemez.
7.8. İşbu Sözleşme 2 (iki) nüsha olarak akdedilecek olup, damga vergisi 41 NORTH tarafından karşılanacaktır.
7.9. İşbu 7 (yedi) maddeden oluşan Sözleşme imza tarihi itibari ile Taraflar için geçerli ve bağlayıcıdır.
EKLER : KATILIMCI’nın nüfus kağıdı veya pasaport fotokopisi

Eğitim Adı: WOMEN IN LEADERSHIP / LİDER KADINLAR (Erken Kayıt)
Eğitim Ücreti : 7.000 TL +KDV * (talep halinde taksitlendirilecektir)
KATILIMCI 41 NORTH
Ad-Soyad Kaşe-İmza
Adres
Telefon
E-Posta
Tarih
İmza