Yeni bir işe başladığınızda ve bazı şeylerin nedenini sorduğunuzda yeni iş arkadaşlarınızdan şu cümleyi duymuş olabilirsiniz; “Burada bu iş böyle yapılır.” Zamanla o işin-işlerin yapılma şekli, o iş yerinin kültürü haline gelmiştir. Ancak dünyanın hızlı değişimi ile kuruluşlar ve iş yapma şekilleri de değişmelidir ve çalışanlar da bu değişime tüm kollardan ayak uydurmalıdır.

 

Kurumsal Kültürü Değiştirmek, Sahiplik ve Hesap Verebilirlik Oluşturmak

Örgüt kültürü, “burada işlerin yapılma şekli” haline gelen, kendi kendini güçlendiren inançlar, uygulamalar, kalıplar ve davranışlar ağıdır. Liderlerin kendi bilinçli ve bilinçsiz inançları, davranışları yönlendirir ve tekrarlanan davranışlar kültürel normlar haline gelir. Sürekli değişen dünyamızda ayakta kalabilmek için ise bu köklenmiş kültür anlayışını yenilenmeli ve geliştirilmelidir.

Akademik partnerimiz Center for Creative Leadership’in (CCL), bu konuda kurumsal liderler, İK, Öğrenme ve Gelişim, Liderlik ve Yetenek Yönetimi alanlarında bir grup küresel Başkan Yardımcısı ve direktörle yaptığı anket ve araştırmalara göre başarılı bir kültürel dönüşüm sağlayabilmek için, çalışanlara yeni yönü açıkça iletebilen, şirketin kaynaklarını hizalayabilen ve dahil olan herkesten taahhüt alabilen güçlü liderlere ihtiyaç var. Aynı zamanda değişen zamana uyum sağlamak için verimliliği, yeniliği ve çevikliği destekleyen güçlü kurumsal kültürü oluşturabilecek liderlerin yanı sıra, sahiplik, hesap verebilirlik ve sorumluluk üstlenmeye istekli çalışanlar da gerekli.

Bu da akıllara şu soruyu getiriyor; peki bu dönüşüme eşlik eden ekipleriniz, kuruluşunuzun başarısında ve başarısızlığında kendisini sorumlu hissediyor mu? Organizasyonunuz ‘kiracılarla’ mı yoksa “sahiplik zihniyetine” sahip insanlarla mı dolu?

 

“Sahiplik Zihniyeti” Nedir?

“Sahiplik zihniyetine” sahip ekiplerde sorumluluk üstlenilir ve bu kişiler meslektaşlarına ve paydaşlara organizasyonu dönüştürmek için birlikte çalışmaya olan bağlılıklarını bildirirler.

Ancak kültür değişimini engelleyen en büyük zorluklardan biri, organizasyonel değişime karşı genel bir direnç hissidir – Buna “değişim yorgunluğu” da denir. Esasında mantıklıdır, çünkü değişimin kümülatif bir etkisi vardır ve insanların rezervlerini tüketebilir. Bu nedenle liderler genellikle organizasyonlarını sürekli olarak sarsan değişiklikler konusunda endişelenirler. Ancak bunu çalışanlarına daha esnek olmalarını sağlayacak şekilde iletmezler.

 

Nasıl Sahiplik ve Hesap Verebilirlik Oluşturulur?

Bu konuda en iyi örneklerden biri Microsoft ve 2014’te göreve gelen CEO’su Satya Nadella’dır. Microsoft, o dönemde organizasyon yapısı ile ciddi iç sorunlar yaşıyordu. Adeta bölümler arasında bir iç savaş vardı ve bu da inovasyonu ve ilerlemeyi ciddi bir şekilde engelliyordu. Ayrıca çalışanlar olumlu bir amaç duygusundan yoksundu, bunun sonucunda moraller düşüktü ve çalışan bağlılığı zayıftı. Nadella, yıkıcı iç rekabetini ortadan kaldırmak için teknoloji devinde büyük bir yeniden yapılanma üstlendi. Tüm çalışanları sınırlı bir dizi ortak hedefe odaklamaya ve hepsini bir araya getirmeye başladı. Çalışanlara, “Gezegendeki her insanı ve her kuruluşu daha fazlasını başarmaları için güçlendirmek.” misyonu ile yeni, anlamlı bir görev verdi ve düşüncelerini onlarla paylaştı. Bu hareket sayesinde çalışanlar, işlerine gerçek anlam katan ortak bir hedefi takip etmeye başladı ve parladılar.

Bu örnekte olduğu gibi, kültürel dönüşüm, en kolay şekilde küçük, kademeli davranış değişiklikleri ve yön veren liderler yoluyla elde edilir. Bunun nedeni, çalışanlar tarafından cesur, cüretkar hedeflerin genellikle göz korkutucu ve ulaşılamaz olarak algılanmasıdır. Ayrıca geçmiş başarısız deneyimler de oldukça etkilidir.

Lider olarak, cesur hedefleri ve dönüşümsel değişiklikleri tutarlı bir şekilde ele almak kuruluşunuzda hesap verebilirlik ve sahiplik zihniyeti oluşturmanın daha sürdürülebilir bir yolu olabilir.

Organizasyonda kültürel değişim ve dönüşüm, sahiplik zihniyeti oluşturma ve değişim liderliği gibi konularda ihtiyacınıza yönelik özelleştirilmiş programlar için bizimle iletişime geçin.

Kaynak: https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/ownership-mentality-cultural-transformation/

 

When you start a new job and ask why things were done that way, you may have heard the following sentence from your new colleagues; “This is the way things are done around here.” In the course of time, the way that work is done has become the culture of that workplace. However, with the rapid change of the world, organizations and the way they do business must also change, and employees must keep up with this change from all branches.

 

Changing Corporate Culture, Establishing Ownership and Accountability

Organizational culture is a self-reinforcing web of beliefs, practices, patterns, and behaviors that become “the way things are done around here.” Leaders’ own conscious and unconscious beliefs guide behavior, and repeated behavior becomes cultural norms. In order to survive in our ever-changing world, this long-established understanding of culture must be renewed and developed.

According to the surveys and research conducted by our academic partner Center for Creative Leadership (CCL) with a group of global Vice Presidents and directors in the fields of corporate leaders, HR, Learning and Development, Leadership and Talent Management, in order to ensure a successful cultural transformation, there is a need for strong leaders who can clearly communicate the new direction to the employees, align the company’s resources, and get commitment from everyone involved. At the same time, alongside the leaders who can create a strong corporate culture that supports efficiency, innovation and agility in order to adapt to changing times, there is a need for employees who are willing to assume ownership, accountability and responsibility.

This brings to mind the following question; So, do your teams accompanying this transformation feel responsible for the success and failure of your organization? Is your organization full of ‘renters’ or people with an ‘ownership mindset’?

 

What Is an “Ownership Mindset”?

Teams with an “ownership mindset” take responsibility and communicate their commitment to colleagues and stakeholders to work together to transform the organization.

But one of the biggest challenges blocking culture change is a general feeling of resistance to organizational change – Also called “change fatigue.” It actually makes sense, because the change has a cumulative effect and can drain people’s reserves. This is why leaders often worry about the changes that are constantly buffeting their organizations. But they aren’t conveying it to their employees in a way that would allow them to be more resilient.

 

How to Build Ownership and Accountability

One of the best examples in this regard is Microsoft and its CEO, Satya Nadella, who took up the position in 2014. Microsoft was experiencing serious internal problems with its organizational structure at that time. It was as if there was a civil war between departments, which seriously blocked innovation and progress. In addition, employees lacked a positive sense of purpose, resulting in low morale and poor employee engagement. Nadella undertook a major restructuring at the tech giant to eliminate its devastating domestic competition. He began to focus all employees on a limited set of common goals and bring them all together. He gave to the employees a new, meaningful task with a mission of “Empowering every person and every organization on the planet to achieve more” and shared his thoughts with them. Thanks to this movement, employees began to follow a common goal that gave real meaning to their work and they shined.

As in this example, cultural transformation is most easily achieved through small, gradual behavioral changes and leading leaders. This is because bold, daring goals are often perceived by employees as intimidating and unattainable. Also, past unsuccessful experiences are highly influential.

As a leader, consistently addressing bold goals and transformational changes can be a more sustainable way to build a mindset of accountability and ownership in your organization.

Contact us for customized programs for your needs, such as cultural change and transformation in the organization, creating an ownership mindset and change leadership.

Source: https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/ownership-mentality-cultural-transformation/